Uitleg overeenkomsttype

11: Dienstverlening consultancy
Algemene individuele advieswerkzaamheden, bijvoorbeeld het in opdracht schrijven van een artikel of het geven van een wetenschappelijke verhandeling.
 
12: Dienstverlening adviesraad
Deelname aan een adviesraad, dat wil zeggen een samenkomst van beroepsbeoefenaren waarin deze de betrokken onderneming van advies voorzien.
 
13: Dienstverlening spreker
Optreden als spreker of het geven van een presentatie, bijvoorbeeld tijdens een nascholingsbijeenkomst.
 
14: Dienstverlening niet-WMO-plichtig onderzoek
Verrichten van onderzoek dat niet onder de reikwijdte van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt. Daarvan is sprake als het een observationeel onderzoek betreft waarbij van de betrokken patiënten geen aanpassing van gedragswijze wordt gevraagd, of in geval van een retrospectief onderzoek met behulp van gegevens uit patiëntendossiers (statusonderzoek). Vanaf 2016 zullen farmaceutische bedrijven op geaggregeerd niveau R&D kosten openbaar maken. De dienstverlening met betrekking tot niet-WMO-plichtig onderzoek zal dan niet meer in het register worden gemeld.
 
15: Dienstverlening overig
Andere vormen van dienstverlening die niet worden gedekt door één van de andere categorieën, bijvoorbeeld meewerken aan een marktonderzoek.

16: Dienstverlening onkosten
De onkosten die in het kader van een dienstverlening daadwerkelijk zijn gemaakt door de verlener van de diensten, zoals reiskosten of dinerkosten. De onkosten maken vanaf 2015 deel uit van de transparantieregels en moeten voor het eerst in 2016 worden gemeld.

17: Dienstverlening honorarium - Samenvoeging van 11 t/m 15
Het honorarium dat is vergoed voor geleverde diensten voor bijv. consultancy werkzaamheden, deelname aan adviesraden of het optreden als spreker. Deze categorie is ingevoerd per 1 januari 2018 en betreft een samenvoeging van overeenkomsttypen 11 t/m 13 en 15 die betrekking hadden op de honorariumcomponent van dienstverlening.

21: Sponsoring samenkomst
Sponsoring van een wetenschappelijke samenkomst waarbij de organisator een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren is (bijvoorbeeld een wetenschappelijke vereniging).
 
22: Sponsoring project
Sponsoring van innovatieve en/of kwaliteitsverbeterende activiteiten die een directe of indirecte verbetering van zorg aan patiënten of de bevordering van de medische wetenschap ten doel hebben en niet (volledig) op andere reguliere wijze worden gefinancierd.

23: Vergoeding gastvrijheid
Vergoeding van reis-, verbijf- en inschrijvingskosten aan individuele beroepsbeoefenaren, met uitzondering van gastvrijheid die beperkt is tot eten en drinken tijdens een samenkomst die door de vergunninghouder zelf is georganiseerd. Individuele gastvrijheid maakt vanaf 2015 deel uit van de transparantieregels en moet voor het eerst in 2016 worden gemeld.